U prostorima Hrvatske Mense u subotu 11. svibnja 2019. s početkom u 17:30 organizira dva predavanja:

1. Informiranje potrošača o hrani (30 min.), dr.sc. Sanja Kolarić Kravar Označavanje hrane je jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Također je i najvažniji trenutak u komunikaciji proizvođača hrane sa potrošačem. Jedno od općih načela propisa o hrani je informiranje potrošača o hrani, odnosno pružanje podataka koji će biti temelj za njihov odabir hrane koju konzumiraju, te sprječavanje postupaka kojima bi se potrošače moglo dovesti u zabludu. Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani uvedeni su određeni noviteti u označavanju, između ostalih, bolja čitljivost jer je propisana veličina slova, ujednačeno označavanje alergena u popisu sastojaka i obvezna nutritivna deklaracija.Nutritivna deklaracija sadrži informacije o prisutnosti energije i određenih hranjivih tvari u hrani: masti, zasićenih masnih kiselina, ugljikohidrata, šećera, bjelančevina i soli. Podaci se prezentiraju u tabličnom obliku, a ako prostorno to nije moguće, u linijskom obliku. Količine hranjivih tvari izražavaju se u gramima (g) na 100 g ili 100 ml, a energetska vrijednost u kilodžulima (kJ) i kilokalorijama (kcal) na 100 g ili 100 ml hrane. Energetska vrijednost i količine hranjivih tvari odgovaraju onima u hrani u prodaji.

Predavač: Sanja Kolarić Kravar diplomirala je i doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započela je 2000. godine u Državnom inspektoratu kao stručni suradnik te napredovala do načelnice Odjela nadzora hrane. Od veljače 2013. godine radi u Ministarstvu poljoprivrede, a od kolovoza 2017. godine na mjestu načelnice Sektora za hranu. Koautorica je nekoliko znanstvenih radova. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih skupova. Kao predavačica održala je brojne edukacije vezano za novitete u područje informiranja potrošača o hrani, standarde kvalitete hrane kao i područje priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda. Jedna je od autorica istraživanja i edukativne brošura za potrošače Razumijevanje informacija na hrani i stav potrošača o bacanju hrane…. te nekoliko korisnih savjeta za potrošače čiji je cilj bio ispitati koliko potrošači čitaju i razumiju deklaracije. U svojstvu gosta-predavača drži predavanja studentima na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu na preddiplomskom studiju Nutricionizam predmet Znanost o prehrani 1 i Sigurnost hrane.

2. Oznake kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (30 min.), doc.dr.sc Jelena Đugum Kvaliteta je zasigurno najvažniji čimbenik za konkurentnost na tržištu na kojem je danas velik broj istih ili sličnih proizvoda koji se nude potrošačima. Međutim, nije dovoljno da proizvod ispunjava osnovne uvjete kvalitete, već mora imati posebne prednosti koje će ga staviti u povoljniji položaj u odnosu na druge, konkurentske proizvode. Bitno je istaknuti da se na tržištu, na kojem samo proizvođači znaju razliku u kvaliteti svoga i konkurentskog proizvoda, kao posljedica događa to da cijene ostaju iste, potrošači ne uočavaju vidljivu razliku između proizvoda, a sama kvaliteta proizvoda nije iskorištena kao njegova komparativna prednost. Analizirajući odredbe pojedinih EU propisa u području oznaka kvalitete, može se zaključiti da je uspostavljen sustav sa vrlo afirmativnim ciljem. Iz njega je vidljivo da se želi sačuvati ono najvažnije u proizvodnji hrane, a to je raznolikost i tradicija uz neupitnu sigurnost hrane te pomoć proizvođačima u isticanju tradicionalnih visokokvalitetnih proizvoda na tržištu. Zaštitom naziva proizvoda oznakama kvalitete odnosno registracijom zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, proizvođači dobivaju proizvod dodane vrijednosti te posredstvom odgovarajućeg EU znaka na proizvodu izravno komuniciraju sa potrošačem pružajući mu dodatnu informaciju o posebnim svojstvima proizvoda. Posljedično, takvi proizvodi postižu bolju cijenu na tržištu te osiguravaju primjeren dohodak malim proizvođačima tradicionalnih proizvoda.

Predavač: Jelena Đugum je diplomirala, doktorirala i naslovna je docentica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započela je 1998. godine kao asistentica na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Od 2005. godine radi u Ministarstvu poljoprivrede na poslovima vezanim uz prehrambenu industriju, sigurnost i kvalitetu hrane te fitosanitarnu politiku. Od 2008.-2011. godine bila je ravnateljica Uprave za sigurnost i kvalitetu hrane, a od kraja 2016. pa do danas pomoćnica je ministra za Upravu za hranu i fitosanitarnu politiku. Autorica je znanstvenih i stručnih radova kao i suradnica na znanstvenim i stručnim europskim i nacionalnim projektima. Urednica je i koautorica knjige Uvod u sigurnost hrane. Članica je Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU te nekoliko znanstvenih i stručnih asocijacija. Dobitnica je 2 nagrade i 1 priznanja za svoj znanstveni i stručni rad kao i 2 stipendije koje je koristila za boravak u inozemstvu na usavršavanju (Austrija i Njemačka) u trajanju od 6 mjeseci. Govori engleski i njemački jezik.